Kulturomania

W styczniu 2017 Tomek Dulinicz ze smartscope wystąpił na seminarium zorganizowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Tematem przewodnim imprezy był marketing kultury. Na przykładzie wyników badania zrealizowanego przez smartscope na zlecenie kilku instytucji, Tomek pokazał, jak wyniki segmentacji uczestników kultury mogą zostać przełożone na konkretne działania instytucji kultury, takiej jak muzeum. W naszym badaniu przyjęliśmy szeroką definicję uczestnika kultury jako osoby, która w ciągu 12 miesięcy od badania miała kontakt z kulturą zinstytucjonalizowaną lub domową. Wyniki badania pokazały, że:

  • W kulturze uczestniczy aż 96% Polaków. Polacy różnią się jednak pod względem tego, jak w kulturze uczestniczą – wpływ na to mają potrzeby związane z czasem wolnym, wyznawane wartości, dotychczasowe doświadczenia z instytucjami kultury i kulturą domową, cechy społeczno-demograficzne.
  • Uczestników kultury można podzielić 9 segmentów ze względu na sposób korzystania z kultury oraz potrzeby związane z czasem wolnym.
  • Każdy z wyróżnionych segmentów posiada swoją specyfikę demograficzną, dominujące motywacje, preferowane kanały komunikacji oraz ulubione sposoby spędzania wolnego czasu. Wszystkie te informacje mogą zostać wykorzystane przy budowie strategii marketingowej instytucji kultury (zarówno na poziomie komunikacji, jak oferty kulturalnej poszczególnych instytucji).